Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

A Terrán Kft. szerződéses partnerei, illetve ezek kapcsolattartói, vezető tisztségviselői részére
Hatályos: 2018.05.25-től


1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon a szerződéses partnereink továbbá a partnereink magánszemély kapcsolattartói, vezető tisztségviselői és egyéb képviselői részére a Terrán Kft. (székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.; Cg. 02-09-064553; a továbbiakban: „Terrán Kft.”) https://renovatetocserep.hu/ webcímen, illetve kapcsolódó oldalakon elérhető szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

Amennyiben Ön magánszemélyként látogat el valamelyik Weboldalunkra és ott valamilyen szolgáltatást vesz igénybe (pl. rendeléskövetés vagy kapcsolatfelvétel) Önre a Terrán Kft. vásárlói adatkezelési tájékoztatója is kiterjedhet, ezért ilyen esetekben kérjük, tekintse meg ezt a tájékoztatót is.

A Terrán Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Terrán Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Terrán Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.
A honlap böngészése természetesen nem kötött a személyes adatok megadásához.


2. Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Cégjegyzékszáma: 02-09-064553
e-mail: vevoszolg@renovatetocserep.hu
telefonszám: +36 69 569 950
A Terrán Kft.-nél alapos mérlegelést követően adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.


3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a renovatetocserep.hu weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást, így különösen a Webshop-ot, eseményekre való jelentkezést, pontgyűjtést, igénybevevő szerződéses partnereinkre („Partner”) továbbá a partnereink magánszemély kapcsolattartóira, vezető tisztségviselőire vagy egyéb munkavállalóira (a továbbiakban: „Ön”).


4. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

4.1 Webshop regisztráció és pontgyűjtés

Az adatkezelés célja: Szerződött Partnerek részére, a szerződés megkötését követően felhasználónevet küldünk, mellyel jelszó megadását követően beléphetnek és rendeléseket adhatnak le a Webshop-unkban az Általános Szerződéses Feltételeink („ÁSZF”) szerint.
A Webshopba való belépés illetve a rendelések leadásával összefüggésben Ön megadhatja a Partner pontgyűjtő kódját. Ezt követően a pontokat és a leadott rendeléseket a pontgyujto.terranteto.hu oldalon megtekintheti.
Az adatkezelés jogalapja: A Terrán Kft. és a Partner közötti szerződés teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által regisztrációkor megadott adatok, felhasználónév és jelszó, illetve pontgyűjtő kód, amennyiben megadja.
Az adatkezelés időtartama: A Partner és a Terrán Kft. között létrejött Szerződés megszűnését követő 5 év.
Adattovábbítás (címzettek): A pontgyujto.terranteto.hu oldalon megadott személyes adatait az alábbi társaságok is kezelik adatfeldolgozóként: a weboldal műszaki üzemeletetését végző TothSoft Kft. (cím: 6726 Szeged, Alsókikötő sor 11.).


4.2 Jelentkezés a Terrán Kft. rendezvényeire

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön részt kíván venni a Terrán Kft. által szervezett rendezvényeken, úgy a jelentkezés.renovatetocserep.hu oldalon tudja ezt megtenni. A rendezvény vagy képzés szervezéséhez (szobafoglalás, étkezés biztosítás, stb.) szükséges, hogy a Terrán Kft. kezelje bizonyos személyes adatait. Emellett a Terrán Kft. kizárólag a rendezvénnyel kapcsolatos hasznos információkat küldhet meg az Ön részére a megadott e-mail címre.
Amennyiben Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, a rendezvényt követően hasonló rendezvényekkel kapcsolatban küldhetünk Önnek időről időre információt.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (pl. kapcsolattartási adatok, esetleges preferenciák pl. étel intolerancia).
Az adatkezelés időtartama: A rendezvény megszervezését követő 90 nap.
Adattovábbítás: A személyes adatait kizárólag a rendezvény megszervezésében résztvevő alvállalkozóink részére a szükséges mértékben továbbítjuk, ilyenek lehetnek a szálláshely, az étkeztetést szervező vállalkozó, esetleges további programok szervezésével megbízott alvállalkozó. Az általunk igénybevett szolgáltatókra vonatkozó részletes információkért forduljon hozzánk bizalommal a 2. pontban megadott elérhetőségeken, vagy keresse az egyes rendezvényekért felelős munkatársunkat.


4.3 Kapcsolattartói adatok kezelése

Az adatkezelés célja: Partnereink kapcsolattartóival és vezető tisztségviselőivel kapcsolatban kizárólag olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Partner a közöttünk létrejött szerződésből eredő jogait gyakorolhassa, illetőleg kötelezettségeit teljesíthesse, továbbá azért, hogy Önnel, illetve az Ön munkáltatójával kapcsolatot tartsunk, melynek célja az üzleti kapcsolatunk előmozdítása és figyelemmel kísérése. Jellemzően az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel, Ön munkáltatójával fennálló szerződéses kapcsolatunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás programjainkkal és eseményekkel, hírekkel kapcsolatosan, ideértve a tájékoztatást, valamint bizonyos eseményekre történő meghívást.
Az adatkezelés jogalapja: A Terrán Kft. jogos érdeke.
A Terrán Kft. jogos érdeke: az adatkezelés a Terrán Kft. azon jogos érdekén alapul, hogy az elősegítse az Ön és a Terrán Kft. közötti folyamatos kapcsolattartást a Partner (az Ön munkáltatója) és a Terrán Kft. között fennálló szerződéses kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében.
Önnek minden esetben joga van tiltakozni jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Bővebb információért kérjük, olvassa el a 7.6 pontot.
A kezelt személyes adatok köre és forrása: A Partner által megadott személyes adatok, így név, kapcsolattartási adatok, pozíció.
Az adatkezelés időtartama: A Partner és a Terrán Kft. között létrejött szerződés megszűnését követő 5 év. Számviteli szempontból releváns iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján legalább 8 év.


4.4 Hírlevél (direkt marketing)

A Terrán Kft. hírlevélben direkt marketing üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot több féle módon lehet adni, például egyes weboldalainkon feliratkozás, szerződéskötési folyamatok, vagy személyes regisztráció során.
Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van.
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).
Az adatkezelés időtartama: A hírleveleket addig küldjük az Ön részére, amíg Ön nem iratkozik le a levelezőlistánkról.
Külföldi adattovábbítás (címzettek): Az e-mail hírlevelek küldéséhez a Terrán Kft. a The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használhatja.
A The Rocket Science Group részére az Európai Gazdasági Térségen kívülre, az Amerikai Egyesült Államok területére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelmére szolgáló megfelelő garanciák biztosítása érdekében adatfeldolgozónk a Privacy Shield program tagja. Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG


5. Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

A Terrán Kft. az Ön személyes adatai tekintetében profilalkotást a Cookie tájékoztatóban bemutatott eszközök útján végezhet. Annak érdekében, hogy részletesen megismerhesse a profilozás célját és módszereit kérjük, olvassa el Cookie tájékoztatónkat.


6. Milyen cookie-kat használunk?

A renovatetocserep.hu oldal és kapcsolódó aloldalai cookie-kat használnak. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a [*] linken elérhető Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.


7. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Terrán Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében
a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Terrán Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7.7 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


7.1 Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Terrán Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Terrán Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.
Amennyiben Ön nem ért egyet a Terrán Kft. válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.


7.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Terrán Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.


7.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Terrán Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.


7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Terrán Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve Ön közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) ha a személyes adatokat a Terrán Kft. jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
A személyes adatot a Terrán Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.


7.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Terrán Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Terrán Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Terrán Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.


8. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet a Terrán Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.


9. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

9.1 Legfontosabb fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Terrán Kft.) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Terrán Kft.);

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. a webshop fiókhoz történt jogosulatlan hozzáférés);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


9.2 A Terrán Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Terrán Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
  • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Terrán Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
  • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


10. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Terrán Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Terrán Kft. a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a Terrán Kft. emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

 


Közvetlen elérhetőségeink

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

Cím: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.

Információs vonal


+36 20 969 0530
Renova gyártója: Copyright 2009 @ Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.

A termék sikeresen bekerült a kosarába!
Oldalunkon a regisztráció jelenleg zárt. Ha magánszemélyként szeretne hozzájutni termékünkhöz, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb lévő Területi Képviselővel.
Területi képviselők

A felugró ablak továbbiakban ne jelenjen meg!Kalkulációját elküldtük!

Az Ön által összeállított kalkulációt sikeresen elküldtük a megadott e.mail címre!

Érdeklődését köszönjük!

Kollégánk hamarosan felkeresi Önt!